Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Otwarcie przedszkola

Szanowni Państwo,

Przedszkole nr 370 w roku szkolnym 2020/2021 zostanie otwarte dla wszystkich dzieci przyjętych na rok szkolny i będzie czynne w godz. 7.00-17.00.

Z względu na utrzymujący się stan epidemiczny oraz wprowadzone wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w Przedszkolu będzie nadal obowiązywał tzw. reżim sanitarny. Będzie się to wiązało między innymi ze specjalną procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci oraz podpisaniem zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka.

 Organizacja roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, MZ oraz Biura Edukacji, zakłada różne godziny prac poszczególnych oddziałów. W związku z powyższym w miarę Państwa możliwości będziemy prosić o przyprowadzanie dzieci w wyznaczonych godzinach.

 WAŻNE INFORMACJE:

•  Do przedszkola mogą przychodzić dzieci bez objawów chorobowych.

  Do przedszkola mogą przychodzić dzieci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie mogą przejawiac objawów chorobowych i są
   zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci.
•  W przedszkolu tuż po wejściu dzieci mają mierzoną temperaturę.
  W holu głównym przedszkola w tzw. „Strefie Rodzica”, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodzica/opiekuna.
   Wyjątek (w ograniczeniu czasowym) stanowić będą nowo przyjęte 3 – latki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji
   w nowym dla nich środowisku oraz dzieci 4 – letnie. Przedszkolaki te będą mogły wejść z rodzicem/opiekunem do szatni
   przedszkolnej z zachowaniem zasady: 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem w odległości min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem
   oraz pracownika przedszkola.
  W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących
   zachowania w przestrzeni publicznej.
  Wszystkich rodziców/ opiekunów obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk w wejściu do budynku.
  Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej, wyznaczonej przez przedszkole, minimum
   czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę pracownikowi przedszkola, nie powinna prowadzić rozmów
   telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej
   zwłoki. Po odebraniu dziecka rodzic/ opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
  Przedszkolaki nie podlegają obowiązkowi zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola, jednakże podlegają
   obowiązkowi częstego myscia rąk.
  Godziny posiłków pozostają bez zmian: śniadanie 8.30, obiad 12.00, podwieczorek 14.30.
 Zajęcia w ramach podstawy programowej: język angielski oraz rytmika.
  W grupach dzieci 4-letnich nie planujemy leżakowania, jednakże dostosujemy się do indywidualnych potrzeb dzieci.
  Wszystkie druki dokumentów do wypełnienia dla Rodziców na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej
   przedszkola, w zakładce „Rok szkolny 2020/2021”. Druki upoważnień do odbioru dziecka zostały przesłane drogą mailową do
   wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych.
  Metodami kontaktu z pracownikami przedszkola są: kontakt telefoniczny oraz mailowy.
  Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać
   w placówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub zdezynfekowane dłonie.
  Zapoznanie się z procedurami oraz wyrażenie zgody na mierzenie temperatury należy udokumentować podpisanym
   oświadczeniem w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

  Rodzice zobligowani są do poinformowania dyrektora o wystąpieniu COVID-19 lub kontakcie z osobą zakażoną lub też
   o fakcie przebywania na kwarantannie osób z rodziny lub najbliższego otoczenia.

 

Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w terminie późniejszym. 

Godziny prac poszczególnych oddziałów przedszkolnych będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce: „Aktualności”.

Prosimy Państwa o zaktualizowanie adresów mailowych oraz numerów telefonu w przypadku ich zmiany.

Życzymy Państwu spokojnych, bezpiecznych oraz słonecznych ostatnich chwil lata.

Do zobaczenia już wkrótce w przedszkolu. :)