Przedszkole nr 370

Organy przedszkola

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

§ 10

 

 1. Organami przedszkola są:

1)        dyrektor;

2)        rada pedagogiczna;

3)        rada rodziców.

 

§ 11

 

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na  zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1)        kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładuadministracyjnego, którym zarządza;

2)        kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3)        organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4)        dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa;

5)        przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkole Nr 370

6)        organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)        kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2)        organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

4)        przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

5)        występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

6)        jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

7)        prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

8)        realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

9)        wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po  zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

10)    powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

11)    sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

12)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;

13)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

14)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

15)    gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

16)    odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,

17)    powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

18)    dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

19)    sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

20)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

21)    zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i  opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

22)    w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po  wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;

23)    przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

24)    ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

25)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

26)    organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

27)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

28)    ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z  działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

29)    zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 3. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.
 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na  piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 6. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

§ 12

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje rady pedagogicznej:

1)        Kompetencje stanowiące:

a)         zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

b)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

c)        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

d)        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

e)        zatwierdza zmiany w statucie;

f)         ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w  celu doskonalenia pracy przedszkola;

g)        zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

2)        Kompetencje opiniujące:

a)        opiniuje organizację pracy przedszkola;

b)        opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

c)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i  wyróżnień,

d)        opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)        opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do  użytku w przedszkolu, opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;

f)         opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

g)        opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego

3)        Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej

a)        przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

b)        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

c)        wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;

d)        rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;

e)        deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

 1. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr  370”, który określa:

1)        organizację zebrań;

2)        sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

3)        sposób dokumentowania działań rady;

4)        wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Pedagogiczna  Przedszkola Nr 370 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§ 13

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzicówdzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .
 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.
 5. Kompetencje rady rodziców:

1)        może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2)        opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;

3)        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4)        opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

5)        może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6)        deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

7)        deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na  stanowisko dyrektora przedszkola;

8)        wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

9)        wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;

 

§ 14

 

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 3. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 4.  Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze  stron konfliktu.
 5. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez  organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 3-5, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Organy przedszkola
Data utworzenia:2018-05-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:1195
Rejestr zmian: