Przedszkole nr 370

03-984 Warszawa

ul. Umińskiego 11

tel. 22 613 87 69

E-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 28 listopada 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut przedszkola

Statut przedszkola

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2017/2018

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 370 w Warszawie,

ul. Umińskiego 11

z dnia 29listopada 2017r.

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 370 W WARSZAWIE, UL. UMIŃSKIEGO 11

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.  U. z 2017r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017r., poz. 1578).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1635).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1743).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017r., poz. 1655).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach(Dz.  U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

 

Rozdział 1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

 § 1

 

      1.            Przedszkole Nr 370 w Warszawie, ul. Umińskiego 11 a, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym, prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Umińskiego 11.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)        przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;

2)        ustawie – należy przez to rozumieć  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;

3)        dyrektorze –  należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 370;

4)        dziecku – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;

5)        rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest:

Miasto Stołeczne Warszawa

Urząd Dzielnicy Praga- Południe

Miasta Stołecznego Warszawy

03-841  Warszawa ul. Grochowska 274

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:

MazowieckiKurator Oświaty

00-024 Warszawa

Al. Jerozolimskie 32

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania

 

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i  Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)        wsparcie całościowego rozwoju dziecka umożliwiające mu  odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodzeprowadzącej do  prawdy, dobra i piękna;

2)        osiągniecie przez dzieci dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

 1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1)        Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i  poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i  odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)        Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i  umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)        Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

5)        Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do  poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i  rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)        Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do  samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)        Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o  zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)        Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i  podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)    Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za  źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w  przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do  osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)    Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)    Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do  zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

19)    Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na  podstawie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.
 2. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z  uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację imoment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i  niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.
 4. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i  możliwości dzieci.
 5. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1)        indywidualne możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2)        specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)        potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4)        organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5)        organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6)        nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów)o postępach w  rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w  danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

§ 5

 

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na  rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a  także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz  diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 6

 

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1)        realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)        dostosowanie przestrzeni przedszkolnej (z wyjątkiem barier architektonicznych) i  stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3)        zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w  przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z  nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze  środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§ 8

 

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii na życzenie rodziców
 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)        pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)        informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3)        uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4)        uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

§ 10

 

 1. Organami przedszkola są:

1)        dyrektor;

2)        rada pedagogiczna;

3)        rada rodziców.

 

§ 11

 

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na  zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1)        kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2)        kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3)        organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4)        dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa;

5)        przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkole Nr 370

6)        organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)        kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2)        organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

4)        przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

5)        występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

6)        jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

7)        prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

8)        realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

9)        wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po  zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

10)    powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

11)    sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

12)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;

13)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

14)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

15)    gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

16)    odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,

17)    powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

18)    dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

19)    sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

20)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

21)    zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i  opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

22)    w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po  wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;

23)    przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

24)    ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

25)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

26)    organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

27)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

28)    ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z  działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

29)    zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 3. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.
 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na  piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 6. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

§ 12

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje rady pedagogicznej:

1)        Kompetencje stanowiące:

a)         zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

b)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

c)        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

d)        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

e)        zatwierdza zmiany w statucie;

f)         ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w  celu doskonalenia pracy przedszkola;

g)        zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

2)        Kompetencje opiniujące:

a)        opiniuje organizację pracy przedszkola;

b)        opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

c)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i  wyróżnień,

d)        opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)        opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do  użytku w przedszkolu, opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;

f)         opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

g)        opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego

3)        Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej

a)        przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

b)        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

c)        wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;

d)        rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;

e)        deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

 1. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr  370”, który określa:

1)        organizację zebrań;

2)        sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

3)        sposób dokumentowania działań rady;

4)        wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Pedagogiczna  Przedszkola Nr 370 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§ 13

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .
 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.
 5. Kompetencje rady rodziców:

1)        może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2)        opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;

3)        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4)        opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

5)        może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6)        deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

7)        deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na  stanowisko dyrektora przedszkola;

8)        wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

9)        wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;

 

§ 14

 

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 3. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 4.  Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze  stron konfliktu.
 5. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez  organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 3-5, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 15

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i  wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do  wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1)        zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz  w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2)        zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w  danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w  czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 • § 16

 

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)        Osoba przyprowadzająca dziecko  do przedszkola jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

2)        Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice ;

3)        Rodzice mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego;

4)        Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub  za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;

5)        Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za  bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

6)        Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w    przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

7)        O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

8)        Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna) .

 

§ 17

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)        zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

b)        dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,

c)         rozmowy i konsultacje z dyrektorem i wicedyrektoremna bieżąco lub w ustalonym z  rodzicem terminie,

d)        formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,

e)        uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,

f)          festyny rodzinne, wycieczki

g)        zajęcia pokazowe, konkursy rodzinne

 

§ 18

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)        znajomości kierunków rozwoju przedszkola, udziału w ich opracowaniu i realizacji,

2)        zapoznania się z programem wychowania przedszkolnegooraz współdziałania w jego realizacji,

3)        planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,

4)        uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju,

5)        uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,

6)        wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej.

7)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

8)        korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9)        włączania się w organizację życia przedszkolnego

10)    życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

 

§ 19

 

 1. Rodzice mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

1)        bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

2)        terminowego regulowania opłat,

3)        przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

4)        aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

5)        kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

 

§ 20

 

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.
 4. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.
 5. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do  30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
 6. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy przedszkola, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.
 7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalonyprze dyrektoraz  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz  oczekiwań rodziców.
 8. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 9. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 10. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 11. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa Zarządzenie Dyrektora Przedszkole Nr 370 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia wydane w oparciu o zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz  upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
 12. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu w miesiącach, w których przedszkole pełni dyżur wakacyjny wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 14. Opłatę za korzystanie zżywienia należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy lub w kasie przedszkola w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego.

 

Rozdział 5

 Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

§ 21

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

1)        pracownicy administracji;

2)        pracownicy obsługi.

 

§ 22

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z  dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej  pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w  przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

2)        planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z  dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i  potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w  indywidualnej teczce;

5)        ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i  możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

6)        dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w  klasie I;

7)        wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

8)        stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

9)        włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i  wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

10)    współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

11)    planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o  estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

13)    udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;

14)    udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z  uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i  uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

16)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17)    zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

18)    realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz  osób kontrolujących;

19)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z  bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i  potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i  nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
 2. Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
 3. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;

§ 23

 

 1. W przedszkolu  zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.
 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 24

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2)        organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;

3)        życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)        przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5)        sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)        pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w  społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)        uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2)        respektowania poleceń nauczyciela;

3)        kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

4)        dbania o czystość i higienę osobistą;

5)        dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu, o ile dziecko nie podlega  obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w przypadku:

1)        nieprzerwanej, nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności,

2)        zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci, przy jednoczesnym braku współpracy ze strony rodzica.

3)        zalegania za ponad dwa miesiące z uiszczeniem obowiązujących opłat .

 1. Dyrektor skreśla dziecko z listy dzieci w przedszkolu, w przypadku:

1)        rezygnacji rodzica.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 25

 

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

§ 26

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

 1. Projekt zmian w statucie na własny wniosek dokonuje rada pedagogiczna.
 2. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

 

 § 28

 

 1. Tekst statutu  jest publikowany na stronie BIP przedszkola.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statut przedszkola
Data utworzenia:2018-05-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:961
Rejestr zmian: