Przedszkole nr 370

03-984 Warszawa

ul. Umińskiego 11

tel. 22 613 87 69

E-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 28 listopada 2020

Jesteś tutaj: Start / Organizacja

Organizacja

 

                                                                                    Organizacja pracy przedszkola
 
                                                                                                             § 15.
 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
i  wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań
do  wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz  w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

b) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
w  danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym,
a w  czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.

6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 
                                                                                                               § 16
 
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące
zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a) Osoba przyprowadzająca dziecko  do przedszkola jest zobowiązana przekazać dziecko
bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

b) Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice ;

3) Rodzice mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbierania ich dziecka
z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział.
Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres
zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego;

4) Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola
lub  za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;

5) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną
za  bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich
osobę;

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
w    przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona
zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających);

7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi
opiekunami);

8) Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego
opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w
celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna) .  
 
                                                                                                              § 17
 
1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.

2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a) zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

b) dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,

c) rozmowy i konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorem na bieżąco lub w ustalonym
z  rodzicem terminie,

d) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  
takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów, 

e) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,

f) festyny rodzinne, wycieczki,

g) zajęcia pokazowe, konkursy rodzinne


                                                                                                               § 18
 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a) znajomości kierunków rozwoju przedszkola, udziału w ich opracowaniu i realizacji,

b) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego
realizacji,

c) planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,

d) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego
rozwoju, 

e) uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,

f) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej.

g) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie
rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

h) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami).

i) włączania się w organizację życia przedszkolnego

j) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej
treści itp.
 
                                                                                                                    § 19
 
1. Rodzice mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego
dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

a) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

b) terminowego regulowania opłat,

c) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

d) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

e) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
 
                                                                                                                     § 20
 
1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy
przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.

4. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2,
zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.

5. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie
do  30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy. 

6. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy przedszkola,
może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony prze dyrektora
z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki
oraz  oczekiwań rodziców.

8. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

9. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor
przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

10. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

11. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Nr 370 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia wydane
w oparciu o zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków
korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy
oraz  upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

12. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z góry do 10 dnia każdego
miesiąca.

13. Opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu w miesiącach, w których przedszkole pełni
dyżur wakacyjny wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci
zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

14. Opłatę za korzystanie z żywienia należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora
przedszkola rachunek bankowy lub w kasie przedszkola w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego.

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Organizacja
Data utworzenia:2018-05-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:765
Rejestr zmian: