Przedszkole nr 370

03-984 Warszawa

ul. Umińskiego 11

tel. 22 613 87 69

E-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 28 listopada 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut prawny

Statut prawny

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

§1.

 

      1. Przedszkole Nr 370 w Warszawie, ul. Umińskiego 11, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym,               prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Umińskiego 11.
  2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

a)        przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;

b)        ustawie – należy przez to rozumieć  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;

c)        dyrektorze –  należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 370;

d)        dziecku – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;

e)        rodzicach -  należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

 

§2.

 

  1. Organem prowadzącym przedszkole jest:

Miasto Stołeczne Warszawa

Urząd Dzielnicy Praga- Południe

Miasta Stołecznego Warszawy

03-841  Warszawa ul. Grochowska 274

 

       2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:

Mazowiecki Kurator Oświaty

00-024 Warszawa

Al. Jerozolimskie 32

 

       3. Obsługę finansową przedszkola prowadzi:
 
Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe

 

 
Przedszkole działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. )
  • Aktu założycielskiego
  • Statutu
Przedszkole rozpoczęło działalność dnia 1 września 1982 roku na podstawie Zarządzenia nr 68 Kuratora Oświaty i Wychowania
z dnia 4 sierpnia 1982 roku.

 

Statut Przedszkola nr 370 został zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 r.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statut prawny
Data utworzenia:2018-05-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:794
Rejestr zmian: