Przedszkole nr 370

03-984 Warszawa

ul. Umińskiego 11

tel. 22 613 87 69

E-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 28 listopada 2020

Przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania

 

§ 3.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i  Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz  w  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

a)        wsparcie całościowego rozwoju dziecka umożliwiające mu  odkrywaniewłasnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodzeprowadzącej do  prawdy, dobra i piękna;

b)        osiągniecie przez dzieci dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

 1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1)        Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i  poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i  odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)        Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i  umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)        Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

5)        Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do  poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i  rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)        Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do  samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)        Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o  zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)        Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i  podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)    Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za  źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w  przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do  osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)    Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)    Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do  zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

19)    Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

§ 4.

 

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na  podstawie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.
 2. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z  uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację imoment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i  niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.
 4. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i  możliwości dzieci.
 5. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1)        indywidualne możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2)        specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)        potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4)        organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5)        organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6)        nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów)o postępach w  rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w  danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

§ 5.

 

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na  rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a  także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz  diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 6.

 

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formiekształcenia specjalnego w integracjize środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1)        realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)        dostosowanie przestrzeni przedszkolnej (z wyjątkiem barier architektonicznych) i  stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3)        zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§ 7.

 

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w  przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z  nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze  środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§ 8.

 

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii na życzenie rodziców
 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 9.

 

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)        pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)        informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3)        uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4)        uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Przedmiot działania i kompetencje
Data utworzenia:2018-05-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:1182
Rejestr zmian: