Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 370 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole370.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kzimierska-Czuchaj, e-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226138769. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku przedszkolnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budyku prowadzi kilka schodków połączonych jedynie prowizorycznym podjazdem dla wózków dziecięcych. W budynku brak określonego obszaru kontroli. Pracownicy przedszkola kontrolują osoby wchodzące i wychodzace.

2. W budynku przedszkolnym korytarze sa przestronne, przejście przez nie jest swobodne. Drogi ewakuacyjne są drożne, a pracownicy przedszkola je znają. W budynku nie ma wewnętrznych schodów czy wind.

3. Do budynku przedszkola nie przylega parking. Pracownicy korzystają z pobliskiego parkingu należącego do Szkoły Podstawowej, brak tam wydzielonego miejsca parkingowego dla osob niespełnosprawnych. 

4. Do  budynku przedszkolnego może wejść osoba z psem asystującym. Powinna jednak ona zdawać sobie sprawę, iż jest to Przedszkole do którego uczęszcza ponad 300 dzieci i poziom hałasu jest zdecydowanie wyższy niż w innych miejscach.

5. W Przedszkolu nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza językaz migowego na miejscu czy tez online.